Usuario :
 Clave : 
    
Noticias >> Visualización 

EL FÒRUM NOVADORS ES PRESENTA EN LA FACULTAT DE PEDAGOGIA DE VALÈNCIA
04-07-2003 http://www.novadors.org/
EL FÒRUM NOVADORS ES PRESENTA EN LA FACULTAT DE PEDAGOGIA DE VALÈNCIAEl Fòrum Novadors, grup de noves tec­no­logies de l’educació a la Comunitat Va­len­ciana, es va presentar el passat 18 de juny en la Facultat de Pedagogia de València. Experts en noves tec­no­logies i educació inter­vingueren en un acte que va reunir professors, coordinadors d’infor­mà­tica, assessors de Cefire, tècnics d’informàtica educativa de la Conse­lle­ria d’Educació i altres persones interessades per la innovació. El Fòrum Novadors abasta pro­fes­sio­nals de tot el ventall educatiu, des d’Infantil a l’àmbit universitari.Van presentar l’acte Vicent Campos director de Quaderns Digitals i Jordi Adell, de la Universitat Jaume I de Castelló. Hi van intervenir Rosabel Roig, la Universitat d’Alacant i Jesús M. Suárez i Bernardo Gargallo de la Universitat de València.Sota el títol Pàgines web de centres escolars: anà­lisi i valoració per a una articulació edu­cativa de les TICs, Rosabel Roig, professora titular del departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Uni­ver­sitat d’Alacant, va­lorava la pre­sència i l’impacte de les tec­nologies de la infor­mació i comunicació (TICs) en els centres es­co­lars públics de Pri­mà­ria a Espanya i, més concretament, a la Comunitat Valenciana, a través d’un examen descriptiu i analític de la situació en què es troben les TICs, en relació als llocs web dels centres escolars públics de Primària. L’examen partia d’una mostra repre­sen­tativa de llocs web escolars de les distintes comunitats autònomes, que s’analitzaven com a “productes” elaborats per cada centre a partir del treball curricular basat en les TICs. Segons Rosabel Roig la seua investigació dóna a conéixer quin és l’idioma vehicular de les webs escolars i el tractament que aquest té, especialment en las CCAA bi­lin­gües, així com el grau d’actua­lit­zació, la qualitat del web, la temàtica i el tipus d’informació i conei­xements, els materials educatius en línia, les pos­si­bi­litats de comunicació, els continguts, les possibilitats de gestió administrativa del centre, la parti­ci­pa­ció de la comunitat educativa, la difusió del pro­gra­ma educatiu del centre, etc.La integració de les TIC als centres escolars. Un model multivariat per al diagnòstic i la presa de decisions, va ser l’exposició que, Jesús M. Suárez, professor titular de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació al Departament MIDE de la Universitat de València, i Bernardo Gargallo, professor titular del Departament de Teoria de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, realitzaren com a síntesi del seu treball d’investigació “Un primer diagnòstic de l’ús d’Internet en els centres esco­lars de la Comunitat Va­lenciana. Processos de formació i efectes sobre la qualitat de l’edu­ca­ció”. Bernardo Gar­ga­llo, és Primer Premi Nacional d’Investigació Educativa del Ministeri d’Edu­cació i Ciència en 2000 i en el 2002, amb un treball sobre estratègies d’apre­nen­tatge i sobre noves tecnologies i educació, respectivament. Jesús Suárez és membre de la Junta Direc­tiva de l’Associació Interuni­versitària d’Inves­ti­gació Pedagògica (AIDIPE) i director de la Revista Electrònica d’Inves­tigació i Avaluació Edu­cativa (RELIEVE), entre d’altres. Ambdós experts presentaren dades i reflexions derivades de l’esmentat projecte d’investigació que tenia per objectiu delimitar com s’està produint la integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i, específicament d’Internet en els centres escolars de Secundària de la Co­mu­ni­tat Valenciana. Segons els investigadors, tot i que l’estudi es du a terme en centres valencians, els resultats constitueixen un referent del que està passant en els centres de Secundària del conjunt de l’Estat. La casuística du a la detecció i anàlisi de les “millors experiències”.Tant Jordi Adell com Vicent Campos, recordaren el caràcter heterogeni, interdisciplinari i independent del fòrum i convidaren els assistents i els docents en general, a participar en Novadors per a posar en marxa propostes que milloren el procés d’intro­duc­ció de les noves tecnologies a les aules i, consegüentment, el mateix procés educatiu.Més informació:

novadors@novadors.org
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337