Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
 Guix 43: LA PERCEPCIÓ DE LA CIUTAT
Enric Bertran 
Alfred Paredes 
Ernesto Sánchez 
 L'estudi del medi és la clau de volta de l'ensenyament de la geografia a l'Educació Primària, ja que l'entorn és per a l'alumnat una font inestroncable de coneixements que, ben aprofitada, li faci- lita els aprenentatges. Això obliga l'ensenyant a plantar projectes de recerca, de manera que, en posar-los a la pràctica, l'alumnat pugui anar apre- nent diferents tècniques de treball, esperoni el desenvolupament de determinats valors formatius i li permeti d'anar construint el seu propi coneixement. En aquest sentit, val a dir que bona part de les experiències didàctiques prenien, fins no fa gaire, el medi natural com a objecte d'estudi, i els fets humans restaven en un segon rengle; la ciutat era abordada d'una manera ben convencional. Fa uns anys, però, aquest enfocament ha començat a capgirar-se, perquè la ciutat es considera com el reflex de la història i la cultura dels pobles, perquè és on la vida social abasta la seva màxima dimensió, perquè és qui dicta les normes de comportament social dels individus. Partint de la base, dones, que l'aprenentatge de la geografia ha de fonamentar-se en l'experiència directa de l'entorn de l'alumnat, esdevé d'una importància cabdal saber com aquest és percebut per l'escolar. La teoria constructivista considera que l'alumnat, en el seu procés d'aprenentatge, no fa altra cosa que integrar coneixements nous a partir d'uns de preexistents. La funció del docent és l'adequada seqüenciació de percepcions noves que permetin a l'alumnat una progressiva construcció del seu camp de coneixements. Una de les investigacions fetes sobre la percepció del fet urbà que va tenir una importància capi- tal, pel que significava d'innovació, va ser l'obra de Kewin Lynch The image of the City, on la ciutat no s'entén com una realitat en si mateixa, sinó com un espai percebut pels seus habitants. Per a la seva anàlisi, Lynch parteix del concepte de llegibi- litat, és a dir: «la facilitat amb la qual hom pot re- conèixer i organitzar en una part coherent les di- verses parts del paisatge urbà».
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337