Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
 Guix 39 : ORIENTACIÓ PERSONAL (I)
Ascen Díez de Ulzurrun 
Agustí Masegosa 
 L'orientació tutorial cal entendre-la com un procés d'ajut a l'estudiant que facilita la pre- sa de consciència de les seves possibilitats, desitjos, de la realitat que el/la condiciona o de les conseqüències derivades del seu comportament i de les seves decisions. En un cicle educatiu on l'elecció és un element formatiu essencial, la participació de l'alumnat en l'elaboració del propi currículum és, per tant, un aspecte important de l'activitat educativa. L'adolescència suposa alhora una desestructuració i una reestructuració del món intern i extern, i el noi o la noia adolescent es planteja «Qui sóc?», «Què faré?», amb una dimensió social i psicològica accentuada, ja que en qualsevol elecció s'abandona la seguretat de la infantesa passada, que anava lli- gada amb la idea màgica omnipotent de poder-ho fer tot. Una elecció mai no és un procés fàcil, ja que sempre comporta una renúncia, i està en funció de l'autoestima, la pressió de l'en- torn i els projectes de futur. Hem de posar èmfasi en la idea de procés de desenvolupament amb la finalitat de proveir els/les alumnes de conceptes, d'informació i d'aptituds que els permetin de prendre les decisions per ells/elles mateixos/es. Els canvis socioeconòmics i la gran com- plexitat del món laboral i, per què no dir-ho, del propi sistema educatiu, crea la necessitat d'inserir un programa d'orientació personal en els plans d'acció tutorial dels centres que possibiliti un marc de referència que indueixi a l'autoexploració. Aquest quadern està dissenyat per a l'alumnat del segon cicle de Secundària Obli- gatòria, però es pot adaptar a fi d'utilitzar-lo en altres cicles educatius en la mesura que la progressió cíclica de les activitats permeten la seva aplicació total o parcial en funció de les característiques particulars del grup classe, i alhora complementa els plans d'acció tutorial que de ben segur que ja porteu a terme. Creiem que l'alumne/a ha de ser el/la veritable protagonista de tot el procés d'aprenentatge, per això els continguts i el disseny del quadern responen a una línia de treball au- toexploratiu. En tot procés d'autoavaluació l'estudiant expressa el seu judici pel que fa a una situació
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337