Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals número 89
 DESENVOLUPANT UN TALLER D’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL EN UN CAES
Alba Tornero Cabedo 
Diana Marín Suelves 
Lurdes Ariñó Valldecabres 
 Resum Aquest article descriu un taller d’estimulació i prevenció de possibles dificultats en el llenguatge oral amb alumnes d\'Educació Infantil. El context on es desenvolupa és un Centre d’Acció Educativa Singular (CAES) on viuen famílies en una situació desfavorable, amb alt risc d’exclusió, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques i personals. L´alumnat procedeix de diversos països com ara Bulgària, Ucraïna, Lituània, Romania, Palestina o Síria i, la majoria, pertanyen a minories ètniques. Els participants són 6 alumnes, 3 xics i 3 xiques, de cinc anys, el nombre tan reduït es deu a les condicions especials de ràtio als CAES. Els resultats obtinguts amb aquest taller són positius, ja que es troba un progrés notable en les activitats de buf, respiració, pràxies, memòria, atenció, discriminació auditiva, morfo-sintaxi, lèxic-semàntic i pragmàtica, després de 8 setmanes. Abstract This article describes a workshop to stimulate and prevent possible difficulties in oral language with children in Early Childhood Education. The context in which it is developed is a Center for Educational Action Singular (CAES) where families live in an unfavorable situation, with high risk of exclusion, derived from social, economic, cultural, ethnic and personal circumstances. The student comes from several countries such as Bulgaria, Ukraine, Lithuania, Romania, Palestine or Syria or, most, belong to ethnic minorities. The participants are 6 students, 3 boys and 3 children, five years old, the number so small is due to the special conditions of the CAES ratio. The results obtained with this workshop are positive, as there is significant progress in the activities of blowing, breathing, prisms, memory, attention, hearing discrimination, morpho-syntax, lexical-semantic and pragmatic, after 8 weeks.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337